L'usuari que visita aquest lloc web no està obligat a facilitar cap informació personal. En el cas que l'usuari proporcioni alguna informació de caràcter personal, les dades recollides en aquest lloc web seran utilitzades amb la finalitat que s'indiqui en aquest apartat, de la forma i amb les limitacions i drets que recull la Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal. Les dades facilitades per l'usuari seran incorporades a fitxers de caràcter personal dels quals és responsable Centre d'Anàlisis Clínica Rotger S.L. i que es troben degudament inscrits a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Centre d'Anàlisis Clínica Rotger ha adoptat les mesures de caràcter tècnic i organitzatiu per garantir la seguretat i la integritat de les dades de caràcter personal i evitar la seva pèrdua, alteració, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estiguin exposades, tot això de conformitat amb el que està establert al Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre, Reglament de desenvolupament de la LOPD.

L'usuari que faciliti dades de caràcter personal, consent inequívocament la incorporació de les seves dades als fitxers esmentats i al tractament informatitzat o no de les dades. Així mateix, el titular té dret a l’accés, la rectificació, la cancel·lació o l’oposició al tractament d'aquestes dades si així ho notifica per escrit al Centre d'Anàlisis Clínica Rotger S.L., C/ Bisbe Campins, 2, 07012 Palma de Mallorca, o si emplena el formulari a l'apartat “Contacte”, indicant el seu dret a exercir i dirigint l’escrit al departament d'Atenció al Client.