El Sistema de Gestió de la Qualitat sobre la base de la norma UNE-EN ISO 9001 implantat al Centre d’Anàlisi té com a punts forts el lideratge de la direcció del laboratori i la gran implicació i col·laboració de tot el personal. L'assimilació de la sistemàtica definida com a part del treball diari assegura l'èxit d'aquest sistema.

Es constitueix el Comitè de Gestió de la Qualitat com a òrgan de seguiment del sistema, el qual es reuneix amb una periodicitat trimestral. El Comitè està format pels responsables de cada secció, liderat pel Dr. José Luis Antich Rojas i coordinat per la Dra. Loles Pons Casanovas, també responsable de la realització de les auditories internes i de la supervisió i actualització constant de l'aplicació dels requisits de la norma ISO.

Missió, visió i valors

La missió del Centre d’Anàlisis Clínica Rotger és oferir el millor servei possible d’analítiques als seus clients tant en atenció com en qualitat.

La nostra visió és ser el referent en el nostre sector per qualitat i innovació.

Els valors en els que basem la nostra activitat, són:

  • Professionalitat
  • Educació
  • Rigor
  • Col.laboració
  • Motivació
  • Formació continuada
  • Visió de futur

Política de qualitat

L’objectiu primer del Centre d’ Anàlisis Clínics Clínica Rotger és oferir i donar el millor servei diagnòstic, amb la màxima qualitat tant tècnica com humana, d’una manera eficient, satisfent així les expectatives dels clients.

El principal actiu davant la competència és la satisfacció dels clients, els proveïdors i les parts interessades. Per aconseguir la seva fidelitat és imprescindible la millora contínua de les relacions establertes i la qualitat del servei.

El Centre d'Anàlisi Clínica Rotger, com a laboratori situat en un centre hospitalari, dóna a la seva activitat un enfocament clínic i diagnòstic especial, fomenta l'actualització de les seves tècniques i dels seus procediments, està atent a la incorporació dels nous avanços diagnòstics i manté una relació contínua amb la resta d'especialistes per tal de conèixer i avaluar les seves necessitats, fet pel qual posa els mitjans necessaris per poder satisfer-les.

Gestió per processos

La incorporació d'una gestió per processos des de l'inici de la implantació del Sistema de Gestió, juntament amb el compromís de tot el personal, ens ha aportat beneficis en termes d'eficiència, productivitat, flexibilitat, control i agilitat. Això ha incrementat la capacitat de resposta als canvis de l'entorn, ha permès una gestió integral de les relacions amb els clients, proveïdors i parts interessades, ha reduït temps i optimitzat costos, ha simplificat la gestió i la presa de decisions i ha millorat els nivells de servei al client i, d’aquesta manera, ha augmentat la seva satisfacció.

Així mateix, la gestió per processos ens ha permès detectar els punts crítics i així establir els sistemes de control necessaris per minimitzar al màxim la repercussió de les possibles desviacions sobre el servei proporcionat al client.

També la identificació i la definició dels indicadors per al mesurament d'aquests processos ens proporcionen una eina objectiva per tal de poder conèixer la seva idoneïtat i procurar la seva millora, en cas necessari.

Certificacions ISO

La International Organization for Standardization (ISO) és l'organisme encarregat de desenvolupar i publicar les normes internacionals, la implantació de les quals en qualsevol àmbit s’ha convertit a tot el món en un sinònim de confiança en aquells que aconsegueixen certificar les seves empreses sobre la base d'aquestes normes, les quals garanteixen que els productes i serveis són segurs, fiables i de bona qualitat.

El Centre d'Anàlisi Clínica Rotger va obtenir la certificació per primera vegada el 2004 i va renovar la seva certificació el 2007, 2010 i 2013 sobre la base dels requisits de la norma UNE-EN ISO 9001.

El 2013 va ampliar la seva certificació amb un nou èxit, ja que va incorporar una secció de Verificació Mètrica, fet que va convertir el centre en l'únic laboratori de les Illes Balears que ofereix aquest servei.