La nostra secció és oberta a la verificació dels laboratoris externs. Els interessats, poden contactar amb nosaltres a: verificacionmetrica@clinicarotger.es.

La verificació mètrica consisteix en una sèrie de procediments per a verificar, utilitzant material d’alta precisió, el correcte funcionament dels equips de mesura dels laboratoris:

  • 
pipetes

  • bàscules

  • buretes

  • termòmetres...

Aquesta verificació de l’instrumental és imprescindible per a garantir la fiabilitat dels resultats.

El nostre departament de verificació mètrica, està certificat segons la Norma ISO 9001:2008